C

cab (taxi cab)

rot thaek-sii

รถแท๊กซี่

cabbage (Chinese cabbage)

phak kaat khaaw

กะหล่ำปลี

cafe

rain kaa-faeh

ผักกาดขาว

cake

khanom khehk

ร้านกาแฟ

calculate

khamnuan

คำนวณ

calculator, a

khrueang khit lehk

เครื่องคิดเลข

calf (lower leg)

nawng

น่อง

call, summon

riak

เรียก

called, named

chueh

ชื่อ

calm, peaceful

sa-ngop

สงบ

Cambodia

kha-mehn

เขมร

Cambodian / Khmer

chaaw kha-mehn

ชาวเขมร , or khon kha-mehn คนเขมร , (language) phaa-saa kha-mehn ภาษาเขมร

camel

uut

อูฐ

camera

klawng thaai ruup

กล้องถ่ายรูป

can, be able to, capable

saa-maat

สามารถ

can / may

aat ja

อาจจะ

can / tin, a

kra-pawng

กระป๋อง

canal

khlong

คลอง

cancel

yok loehk

ยกเลิก

cancer

ma-reng

มะเร็ง

candle

thian

เทียน

candy, toffee, sweets (from English)

tawp-fii

ทอฟฟี ; a sweet/ lolly you suck on luuk om ลูกอม

canvas

phaa bai

ผ้าใบ

cap

muak

หมวก

capital (money, funds for investment)

thun

ทุน ; capitalist/ entrepreneur naay thun นายทุน

capitol (city of a country, state)

mueang luang

เมืองหลวง

capture, to (arrest)

jap

จับ

car, automobile

rot

รถ

card (as in a credit card, name card, etc.)

bat

บัตร Also see ‘ID identity card)’

cardboard

kra-daat khaeng

กระดาษแข็ง

cards (game)

phai

ไพ่ ; to play cards len phai เล่นไพ่

care for, to love and

rak lae ao-jai sai

รักและเอาใจใส่ , also: take care tek khae เทคแคร์ (from English; colloquial) (Also note: ‘I don’t care’ phom/ chan mai khae ผม / ฉันไม่แคร์ )

care of (a child), to take

duu-laeh

ดูแล

careful, to be careful

ra-wang

ระวาง

careless

mai ra-mat ra-wang

ไม่ระมัดระวัง , or sa-phrao สะเพร่า

carpet N

phrom

พรม

carrot (from English)

khaehrawt

แครอต

carry, to (largish or heavy objects e.g. suitcase)

hiu

หิ้ว

cart (street vendor pushcart, supermarket trolley, pram)

rot khen

รถเข็น

carve, to (a piece of meat)

cham-lae

ชำแหละ , or simply laeh แล่

carve, to (a statue)

kae salak

แกะสลัก

case (box)

klawng

กล่อง

cash (money)

ngoen sot

เงินสด

cash a check, to

laehk chek

แลกเช็ค

cashew (nut)

met ma-muang him-ma-phaan

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ; (colloquially) met ma-muang เม็ดมะม่วง

cat

maeo

แมว

catch, to (a ball; to arrest)

jap

จับ

catfish

plaa-duk

ปลาดุก

cauliflower

dawk ka-lam

ดอกกะหล่ำ

cause (the cause of something)

saa-heht

สาเหตุ

cautious, careful

ra-wang

ระวัง

cave, a

tham

ถ้ำ

CD (from English)

sii dii

ซีดี

ceiling

pheh-daan

เพดาน

celebrate, to

cha-lawng

ฉลอง

celery

ceh-loeh-rii

เซเลอรี่

cell phone

thoh-ra-sap-mueh thueh

โทรศัพท์มือถือ , commonly referred to in speech as mueh thueh or moh-baai (from the English ‘mobile’) มโบาย

center / centre, middle

trong klaang

ตรงกลาง , or simply klaang กลาง

center (of city)

klaang mueang

กลางเมือง

central

suun klaang

ศูนย์กลาง (Note the use of central in ‘central Thailand’- i.e. the middle and most populous region of Thailand spreading out in all directions from Bangkok. The central region‘ as it is known is referred to as phaak klaang ภาคกลาง ). Also see ‘region’. It should be pointed out that Central Thai, also referred to as Bangkok Thai, is the official national language used in all forms of media and the education system. ‘Central Thai’ is known as phasaa klaang ภาษากลาง

century

sata-wat

ศตวรรษ

ceremony

phi-thii

พิธี

certain, sure

naeh jai

แน่ใจ , or naeh nawn แน่นอน

certainly!

naeh nawn

แน่นอน

certificate

pra-kaat-sanii-yabat

ประกาศนียบัตร

chain, a

soh

โซ่

chair

kaw-ii

เก้าอี้

challenge

thaa thaai

ท้าทาย

champion (from English)

chaehm-pian

แชมเปียน

chance, opportunity

oh-kaat

โอกาส

chance, by

dohy bang-oen

โดยบังเอิญ

change, small

seht sa-taang

เศษสตางค์ , (more colloquial) seht tang เศษตังค์

change, to (conditions, situations)

plian

เปลี่ยน

change, exchange (money)

laehk plian

แลกเปลี่ยน (Note: for change or exchange money you would say laehk ngoen แลกเงิน , and for change clothes plian sueaphaa เปลี่ยนเสื้ผ้า )

change (clothes, plans)

plian

เปลี่ยน

change one’s mind

plian jai

เปลี่ยนใจ

character (personality) (formal)

buk-kha-lik laksana

บุคลิกลักษณะ , (more colloquially) ni-sai นิสัย

character, letter (from an alphabet)

tua aksawn

ตัวอักษร , also (collocuially) tua nangsueh ตัวหนังสือ

characteristic, qualities

laksana

ลักษณะ

charity

kaan kuson

การกุศล

chase, to

lai taam

ไล่ตาม

chase away / chase out, to

lai pai

ไส่ไป

chat, to

khui

คุย

cheap (in price)

thuuk

ถูก

cheat, to

kohng

โกง

cheat, a

khon kohng

คนโกง ; someone who habitually cheats khon khii kohng คนขี้โกง

check / verify, to

truat sawp

ตรวจสอบ

checked (pattern)

laai maak ruk

ลายหมากรุก

cheek

kaehm

แก้ม

cheers! (Hooray!)

chai yoh

ไชโย

cheese

noei khaeng

เนยแข็ง

chef  M

phaw khrua

พ่อครัว F maeh khrua แม่ครัว

chemist (pharmacy)

raan khaai yaa

ร้านขายยา ; chemist (proprietor of pharmacy) phehsat-chakawn เภสัชกร ; chemist (scientist) nak khehmii นักเคมี

chess

maak ruk

หมากรุก

chest (box)

hiip

หีบ

chest (breast)

naa ok

หน้าอก

chew, to

khiao

เคี้ยว ; chewing gum maak farang หมากฟรัง

chicken

kai

ไก่

child, a

dek

เด็ก  (Note: also generally used to refer to very junior staff in a work environment i.e. subordinates)

child (offspring)

luuk

ลูก

chili (pepper)

phrik

พริก

chili sauce

sawt phrik

ซอสพริก

chilled, to be

chaeh yen

แช่เย็น

chilly (weather)

naaw

หนาว

chin

khaang

คาง

China

mueang jiin

เมืองจีน

Chinese

khon jiin

คนจีน , (language) phaa-saa jiin ภาษาจีน

Chinese New Year (celebrated on differing dates from later Jsnuary until around the middle of February)

trut jiin

ตรุษจีน

chip (as in computer chip) (from English)

chip

ชิป

chip(s) See ‘Fench fries’

   

chocolate (from English)

chawk-koh-laet

ช็อกโกแลต

choke (on something)

sam-lak

สำลัก

choke, to

bi-ip khaw

บีบคอ

cholera

rohk a-hi-waa

โรคอหิวาต์ , or khai paa ไข้ป่า

cholesterol

khai man nai lueat

ไขมันในเลือด

choose, to

lueak

เลือก ; choice thaang lueak ทางเลือก

chop / mince, to

sap

สับ

chopsticks

ta-kiap

ตะเกียบ

Christ, Jesus

phra yeh-suu

พระเยซู

Christian

khristian

คริสเตียน ; Christian(s) chaaw khrit ชาวคริสต์

Christianity

saatsa-naa khrit

ศาสนาคริสต์

church

boht

โบสถ์

cigar

sikaa

ซิการ์

cigarette

burii

บุหรี่

cigarette lighter

fai chaek

ไฟแช็ค

cinema

rohng nang

โรงหนัง

cinnamon (spice)

ob-choei

อบเชย

circle (shape)

wong klom

วงกลม

circle (traffic)

wong-wian

วงเวีย

citizen

pra-chaachon

ประชาชน , or phon-la-mueang พลเมือง

citrus: orange

som

ส้ม ; lemon ma-naaw มะนาว

city, large town

mueang

เมือง

civilization (from English)

siwilai

ศิวิไลช์ or, aa-raya-tham อารยธรรม

class, category

chan

ชั้น or , pra-pheht ประเภท

clean, to be

sa-aat

สะอาด

clean, to (e.g. the bathroom)

tham khwaam sa-aat

ทำความสะอาด

cleanliness

khwaam sa-aat

ความสะอาด

clear (water, soup, liquid)

sai

ใส

clear (of weather)

plawt prohng

ปลอดโปร่ง

clearly (to see something clearly, to speak clearly)

chat

ชัด (Note: it is a genuine compliment in Thai when someone says you speak the language ‘clearly’ phuut thai chat พูดไทยชัด )

clever

cha-laat

ฉลาด , or keng เก่ง

client / customer, a

luuk-khaa

ลูกค้า

climate

ban-yaa-kaat

บรรยากาศ

climb (a tree, a hill, a mountain)

tai

ไต่ , or piin ปีน

clitoris

met la-mut

เม็ดละมุด , (slang) met thap-tim เม็ดทับทิม , (extremely vulgar) taet แตด

clock, a (or a watch)

naalikaa

นาฬิกา (Note: also term meaning ‘hour’ in the 24 hour system of time keeping i.e. 15 hours = 3 p.m.)

close / near, to be

klai

ใกล้

close (to close a door), cover (to cover something, to put a lid on jar)

pit

ปิด

close together, stuck together

tit kan

ติดกัน

cloth

phaa

ผ้า

clothes, clothing

suea phaa

เสื้อผ้า

cloud

mehk

เมฆ

cloudy, overcast

mueht khruem

มืดครื้ม , or simply mii mehk มีเมฆ

cloves

kaan phluu

กานพลู

club, association N

sa-moh-sawn

สโมสร

coarse (to the touch)

yaap

หยาบ , (vulgar, crude manner) yaap khaai หยาบคาย

coast (of the sea)

chaai taleh

ชายทะเล

coat, jacket

suea jaek-ket

เสื้อแจ็คเก็ต

coat, overcoat

suea nawk

เสื้อนอก

cockroach, a (colloquial)

ma-laehng-saap

แมลงสาบ

coconut

ma-phrao

มะพร้าว ; young coconut ma-phrao awn มะพร้าวอ่อน ; coconut milk/ cream (used in curries) ka-thi กะทิ

coffee

kaa-faeh

กาแฟ : black coffee kaa-faeh dam กาแฟดำ ; white coffee kaa-faeh sai nom กาแฟใส่นม

coin, a

rian

เหรียญ

cold (drink)

yen

เย็น

cold, a

wat

หวัด ; to have a cold pen wat เป็นหวัด

cold (weather)

naaw

หนาว

colleague, coworker

phuean ruam ngaan

เพื่อนร่วมงาน

collect, to (a parcel, a present, etc.)

rap

รับ

college

wit-tha-yaa-lai

วิทยาลัย

collide, to

chon

ชน

collision

kaan chon

การชน

color

sii

สี (also the word for the noun ‘paint’)

comb

wii

หวี

combine

ruam

รวม ; combine with ruam kap ร่วมกับ ; join together ruam kan ร่วมกัน

come, to

maa

มา

come back

klap maa

กลับมา

come in (enter)

khao maa

เข้ามา

comedian

tua ta-lok

ตัวตลก

comedy

rueang ta-lok

เรื่องตลก or simply ta-lok ตลก (which also means ‘funny’)

comfortable

sabaai

สบาย (a key Thai term which means something like ‘relaxed and comfortable’, a highly desirable state [often also used with the implicit sense of without worry or concern]). Two very common expressions meaning ‘Are you feeling comfortable/ Are you feeling well/ How do you feel? [generally asked with the expectation that the answer will be yes] are khun sabaai dii rueh คุนสบายดีหรือ , khun sabaai dii mai คุนสบายดีไหม

command, order

kham sang

คำสั่ง

command, to (or, to order food in a restaurant)

sang

สั่ง

common, ordinary

tham-madaa

ธรรมดา

communicate (with someone)

sueh-saan

สื่อสาร

company, firm

bawri-sat

บริษัท

compare, to

priap thiap

เปรียบเทียบ

compared with

priap kap

เปรียบกับ

compete, to

khaeng

แข่ง

competition, a (contest)

kaan khaeng khan

การแข่งขัน

complain, to

bon

บ่น ; a grouchy/ cranky person given to complaining khon khii bon บ่นคนขี้บ่น

complaint

kham rawng thuk

คำร้องทุกข์

complete, to be (to have succeeded in completing a task)

samret

สำเร็จ , or simply set เสร็จ

complete (thorough)

dohy sin choehng

โดยสิ้นเชิง

complete, to be (whole)

sombuun

สมบูรณ์ , or khrop thuan ครบถ้วน

complete, to

tham hai set

ทำให้เสร็จ

completely

yaang sombuun

อย่างสมบูรณ์

complicated / complex (a piece of machinery, a relationship)

sap sawn

ซับซ้อน

compose, write (letters, books, music)

taeng

แต่ง , or khian เขียน

composition, writings

kaan taeng

การแต่ง , kaan khian การเขียน

compromise, to

pra-nii pra-nawm

ประนีประนอม

compulsory / mandatory, to be

bangkhap

บังคับ

computer (from English)

khawm-phiu-toeh

คอมพิวเตอร์ , or (colloquially) khawm คอม (Note: a laptop computer is (from the English notebook) notebuk โน้ตบุ็ค ). Also see ‘tablet PC’

concentrate, to (think)

mii sa-maa-thi

มีสมาธี , or ao jai sai เอาใจใส่

concentrated (liquid, substance)

khem khon

เข้มข้น

concerning

kiao kap

เกี่ยวกับ

condition / proviso, a

nguean-khai

เงื่อนไข

condition (of a secondhand car)

sa-phaap

สภาพ

condition (symptom, indication, state, e.g. when discussing sickness, illness)

aa-kaan

อาการ

condom

thung yang

ถุงยาง , (from English) khawn-dawm คอนดอม

condominium (condo) (from English)

khawndo-mi-niam (khondo)

คอนโดมิเนียม (คอนโด)

confectionery / sweets

khanom waan

ขนมหวาน

confess (admit something)

yawm rap

ยอมรับ

conference, a See ‘meeting’

 

 

confidence

khwaam man-jai

ความมั่นใจ

confidence, to have

mii khwaam man-jai

มีความมั่นใจ

confident

man-jai

มั่นใจ

Confucianism

lat-thi khong jueh

ลัทธิขงจื้อ

confuse, to (to be confusing)

sap son

สับสน

confused (in a mess)

yung yoehng

ยุ่งเหยิง

confused (mentally)

ngong

งง

confusing

naa sapson

น่าสับสน

congratulations! (I congratulate you)

khaw sa-daehng khwaam yin-dii duai

ขอแสดงความยินดีด้วย

connect, to

taw

ต่อ

connect (together)

tit taw kan

ติดต่อกัน

connection(s) (slang)

sen

เส้น , (colloquial) to have connections with people of influence mii sen มีเส้น

conscious

mii sa-ti

มีสติ ; be aware ruu tua รู้ตัว

conscious of, to be

ruu samnuek

รู้สำนึก

consider, to (consider an issue)

phi-jaa-ra-naa

พิจารณา

consider (to think over)

phi-jaa-ra-naa

พิจารณา , or trai trawng ไตร่ตรอง

constipation / to be constipated

thawng phuuk

ท้องผูก

consult, talk over with

pruek saa

ปรึกษา

contact, get in touch with

tit taw

ติดต่อ

context

bawri-bot

บริบท

continent

tha-wiip

ทวีป

continue, to

tham taw pai

ทำต่อไป

contraceptive (pill) (colloquial)

yaa khum

ยาคุม

contract (legal)

san-yaa

สัญญา (Note: the same word also means ‘to promise’)

control (something)

khuap-khum

ตวบคุม

convenient, to be

sa-duak

สะดวก

converse (formal)

son-tha-naa

สนทนา , (colloquial) to chat khui คุย

cook (person)

khon tham aa-haan

คนทำอาหาร ; also (from English) khuk กุ๊ก , or simply (colloquial) M phaw krua พ่อครัว F maeh khrua แม่ครัว

cook, to

tham aa-haan

ทำอาหาร

cooked, to be (also, of fruit, ‘to be ripe’)

suk

สุก

cooker (charcoal) / stove (oven)

tao

เตา

cookie, sweet biscuit (from English)

khukkii

ตุกกี้

cool

yen

เย็น

cool, to (e.g. in a fridge)

chaeh yen

แช่เย็น

cool (colloquial- as in ‘hip’, ‘trendy’)

teh

เท่ , or keh เก๋

cop (police)

tam-ruat

ตำรวจ

copper (metal)

thawng daehng

ทองแดง

copy, to (imitate)

lian baep

เลียนแบบ

copy N (e.g. a photocopy)

samnao

สำเนา ; V make a photocopy thaai ekka-saan ถ่ายเอกสาร , or simply (from English) copy kop-pii ก๊อบบี้

coral

hin pa-kaa-rang

หินปะการัง , or simply pa-kaa-rang ปะการัง

coriander, cilantro

phak chii

ผักชี

corn

khaaw phoht

ข้าวโพด

corner

mum

มุม

corpse (dead body)

sop

ศพ

correct / to be right (answer to a question)

thuuk tawng

ถูกต้อง

correct, to (a mistake/ error)

kaeh

แก้

correspond (write letters, email)

khian jotmaai

เขียนจดหมาย , khian ii-mehl เขียนอีเมล

correspondent / reporter / journalist

phuu sueh khaaw

ผู้สื่อข่าว , or nak khaaw นักข่าว

corridor

thaang doehn nai tuek

ทางเดินในตึก

cosmetics See ‘makeup’

 

 

cosmetic surgery See ‘plastic surgery’

 

 

cost(s) (i.e. expenses)

khaa chai jaai

ค่าใช้จ่าย

cost (price)

raa-khaa

ราคา : How much does it/ this cost?/ What’s the price? raa-khaa thao-rai ราคาเท่าไหร่

cotton

faai

ฝ้าย

cotton wool

sam-lii

สำลี

couch, sofa (from English)

soh-faa

โฆฟา

cough, to

ai

ไอ

could, might

aat ja

อาจจะ ; e.g. he coud/ might go khao aat ja pai เขาอาจจะไป

count, to

nap

นับ

country (nation)

pra-theht

ประเทศ ; Thailand pra-theht thai ประเทศไทย

country / countryside (formal)

chon-na-bot

ชนบท , (colloquial) baan nawk บ้านนอก

coup d’etat

rat-pra-haan

รัฐประหาร

courgette, zucchini

suu-ki-nii

ซูกินี

court (of law)

saan

ศาล

cousin

luuk phii luuk nawng

ลูกพี่ลูกน้อง

cover, to

pit

ปิด , or khlum คลุม

cow, a

wua tuamia

วัวตัวเมีย

coworker, colleague

phuean ruam ngaan

เพื่อนร่วมงาน

crab

puu

ปู

cracked, to be

roi taehk

รอยแตก

cracker / salty biscuit

khanompang krawp

ขนมปังกรอบ

crafts

ngaan fii-mueh

งานฝีมือ

craftsperson

chaang fii-mueh

ช่างฝีมือ

cramp (muscle pain in arm/ leg)

ta-kriu

ตะคริว ; to have a cramp ta-kriu kin ตะคริวกิน ; a stomach cramp thawng juk ท้องจุก

crash / bump (into)

chon

ชน ; car crash rot chon รถชน ; crash helmet/ motorcycle helmet (colloquial) muak kan nok หมวกกันน็อก

crate

lang mai

ลังไม้

crazy, mad

baa-baa baw-baw

บ้าๆ บอๆ , or simply baa บ้า , also (colloquial term ting-tawng ติงต๊อง (Note: a crazy/ mad person is khon baa คนบ้า )

cream (from English)

khriim

ครีม

create / build, to

saang

สร้าง

criminal (formal)

aat-yaa-kawn

อาชญากร , (colloquial) phuu-raai ผู้ร้าย

crocodile / alligator

jawrakhe

จระเข้

crook (a cheat)

khon khii kohng

คนขี้โกง

cross / angry, to be

kroht

โกรธ , or moh hoh โมโห

cross, go over (the road)

khaam

ข้าม

crow (bird)

kaa

กา

crowded / congested; tight (to grip someone’s hand tightly, to feel stuffed after eating a lot of food, etc.)

naen

แน่น

crown, a (as in dental work)

khrawp fan

ครอบฟัน

cruel

hoht raai

โหดร้าย

cry, to (out)

rawng

ร้อง

cry, to (with tears)

rawng hai

ร้องไห้

cry out, to (shout)

ta-kohn

ตะโกน

cucumber

taehng kwaa

แตงกวา

cuisine, food

aa-haan

อาหาร ; style of cooking/ cuisine, e.g. Chinese food/ cuisine aa-haan jiin อาหารจีน

culture

wat-thana-tham

วัฒนธรรม

cup, a

thuai

ถ้วย

cupboard, wardrobe, chest of drawers

tuu

ตู้

cure / treet (an illness)

raksaa

รักษา

cured, preserved, pickled (fruit)

dawng

ดอง

curious

yaak ruu yaak hen

อยากรู้อยากเห็น

currency (formal)

ngoen traa

เงินตรา , (simply colloquial) ngoen ‘money’ เงิน

curly (as in ‘curly hair) See ‘frizzy’

 

 

curtains, drapes

maan

ม่าน

cushion (pillow)

mawn

หมอน

custom / tradition

pra-pheh-nii

ประเพณี , or tham-niam ธรรมเนียม

customer / client

luuk khaa

ลูกค้า

cut / slice

han

หั่น

cut, to

tat

ตัด

cut (a wound) / cut by a knife See ‘knife’

 

 

cute / appealing, to be

naa rak

น่ารัก