F

fable / legend, a

ni-thaan

นิทาน

fabric / textile / cloth

phaa

ผ้า

face

naa

หน้า ; lose face (dignity, to be embarrassed) khaai naa ขายหน้า , or sia naa เสียหน้า

face / confront, to

pha-choehn naa

เผชิญหน้า

fact, facts

khaw thet jing

ข้อเท็ออริง

factory

rohng ngaan

โรงงาน

fail, to (to be unsuccessful)

mai samret

ไม่สำเร็จ ; to fail a test/ exam sawp tok สอบตก

failure

khwaam lom leow

ความล้มเหลว

faint / swoon, to

pen lom

เป็มลม

fair (to be just) / fair-minded

yut-ti-tham

ยุติธรรม (Note: the English word ‘fair’ is commonly used in Thai but generally in the negative sense, i.e. something that is ‘not fair’ mai fae ไม่แฟร์ )

fake, a (an imitation)

plawm

ปลอม e.g. referring to a fake Rolex- ‘it’s a fake!’ khawng plawm ของปลอม

fall, autumn (season)

rueduu bai mai ruang

ฤดูใบไม้ร่วง

fall, to (drop, decrease)

tok

ตก

fall / fell over

hok-lom

หกล้ม , or simply lom ล้ม

false, artificial

thiam

เทียม

false (not true)

mai jing

ไม่จริง ; wrong phit ผิด

family

khrawp khrua

ครอบครัว

famine

khwaam ot yaak

ความอดยาก

famous

mii chueh siang

มีชื่อสียง , (colloquial) ‘to be famous’ dang ดัง ; a famous/ well known person khon dang คนดัง (Note: dang ดังis also the word for a ‘loud’ sound/ noise)

fan (of a singer/ movie star)

faehn

แฟน(from English: also colloquial term for either girl or boyfriend)

fan (for cooling)

phat-lom

พัดลม

fancy / luxurious / opulent

ruuraa

หรูหรา

far / distant

klai

ไกลSee ‘note’ under the entry for ‘near’ to help differntiate these two terms

fare

khaa dohy-saan

ค่าโดยสาร (for buses and minivans), or simply, and more colloquially khaa rot ค่ารถ

farmer

chaaw naa

ชาวนา

fart N, V (colloquial)

tot

ตด

fashion (clothing) In Thai the English word is commonly used but with slightly different pronunciation

faeshun

(Note: unfashionable/ old- fashioned/ out- of date choeiเชย)

fast, rapid

rew

เร็ว ; the expression to tell someone to ‘go faster’ or ‘hurry up’ is rew-rew เร็วๆ

fast, to (go without food)

ot aa-haan

อดอาหาร

fat, grease

khai man

ไขมัน (Note: the word for cholesterol is khai man nai lueat ไขมันในเลือด)

fat, plump, obese

uan

อ้วน (Note: the word ‘fat’ does not quite have the same negative connotations in Thai conversation as it does in the west, although this could be changing. A more polite word to refer to someone who is carryng a few extra kilograms is sombuun สมบูรณ์which means ‘healthy’, ‘complete’, ‘perfect’)

father (colloquial)

phaw

พ่อ , (formal) bi-daa บิดา

father-in-law

phaw taa

พ่อตา

favourite (to like the most)

chawp maak thii sut

ชอบมากที่สุด

fax (machine/ message)

faek(s)

แฟกซ์ ; to send a fax song faek(s) ส่งแฟกซ์

fear N

khwaam klua

ความกลัว

February

kum-phaa-phan

กุมภาพันธ์

fee (generally for a public sector service)

khaa tham-niam

ค่าธรรมเนียม ; service fee khaa bawri-kaan ค่าบริการ

feed, to

hai aa-haan

ให้อาหาร

feel, to

ruu-suek

รู้สึก

feeling

khwaam ruu-suek

ความรู้สึก

feeling cold (i.e. to feel cold)

naaw

หนาว

feet / foot (for humans)

thao

เท้า , foot/ feet (for animals) tiin ตีน(Note: in central Thai the word tiin, when applied to people, is extremely rude)

female (human being)

ying

หญิง , female (animal) tua mia ตัวมีย

fence

rua

รั้ว

feng shui

huang jui

ฮวงจุ้ย

ferry

ruea khaam faak

เรือข้ามฟาก

fertile, to be (of land)

u-dom sombuun

อุดมสมบูรณ์

festival, a (very common in Thailand)

theht-sakaan

เทศกาล ; also ‘temple fair’ (similary very common) ngaan wat งานวัด

fetch,to (to go and get)

pai ao maa

ไปเอามา

fever

khai

ไข้ ; to have a fever pen khai เป็นไข้

few

mai kii…

ไม่กี่…

few, a

sawng saam

สองสาม

fiance, fiancee

khuu man

คู่หมั้น

field, a (a sporting field, a parade ground)

sa-naam

สนาม ; a rice field thung naa ทุ่งนา , or simply naa นา

fierce, visious (to describe either an animal or person)

du

ดุ

fifteen

sip haa

สิบห้า

fifty

haa sip

ห้าสิบ

fight, to (physically)

suu

สู้

fight over, to (e.g. the control of a piece of land, a child, etc.)

yaehng

แย่ง

figure (number)

tua lehk

ตัวเลข

figure (body shape)

hun

หุ่น : e.g. ‘a good figure’ hun dii หุ่นดี

fill, to (e.g. up a car with petrol)

toehm

เติม

fill out (a form)

krawk

กรอก(also see ‘form’)

film, movie (colloquial)

nang

หมัง , (more formal) phaap-pha-yon ภาพยนตร์

filthy See ‘dirty’

 

 

final

sut thaai

สุดท้าย

finally…

… nai thii sut

… ในที่สุด (in Thai, usually used at the end of a sentence)

find, to

phop

พบ ; trying to find/ to look for something haa หา

fine (okay)

dii

ดี , OK (fom English) oh-kheh โอเค

fine, a (for some type of infringement)

khaa prap

ค่าปรับ(In the ‘entertainment scene’ in Thailand there is also something known as a ‘bar fine’- the English words pronounced in the Thai manner. This is thkhaa prap e ‘fee’ a patron has to pay to take a woman (dancer, hostess) out of the premisses. A separate ‘fee’ for ‘services rendered’ is negotiated between these two individuals.)

finger

niu

นิ้ว ; fingernail lep mueh เล็บมือ

finish

set

เสร็จ

finish off, to (a job/ task)

tham hai set

ทำให้เสร็จ

finished (compleet)

set laew

เสร็จแล้ว

finished (none left)

mot laew

หมดแล้ว

fire

fai

ไฟ ; ‘there’s a fire (burning)!’ fai mai ไฟไหม้

fire someone, to

lai awk

ไล่ออก

fireworks

pra-that

ประทัด

firm, company

bawri-sat

บริษัท

firm (skin, muscles)

naen

แน่น ; firm (mattress) khaeng แข็ง ; firm (secure) mankhong มั่นคง

first

raehk

แรก ; at first thii raehk ทีแรก , or tawn raehk ตอนแรก

first, earlier, beforehand

kawn

ก่อน

fish

plaa

ปลา

fish, to (to go fishing)

tok plaa

ตกปลา

fish sauce

naam plaa

น้ำปลา

fit, to (clothing; ‘it fits perfectly’)

sai phaw dii

ไส่พอดี

fitting, suitable, appropriate

ma-w som

เหมาะสม

five

haa

ห้า

fix, to (a time, appointment)

nat

นัด

fix, to (repair)

kaeh

แก้ , sawm ซ่อม

flag, a

thong

ธง ; national flag thong chaat ธงชาติ

flame, a

pleow fai

เปลวไฟ

flashlight / torch, a

fai chaai

ไฟฉาย

flat, apartment (from English)

flaet

แฟลต

flat, smooth (e.g. the sea)

riap

เรียบ ; flat (e.g. a flat tire/ tyre) baehn แบน

flesh, meat

nuea

เนื้อ

flexible / adaptable, to be

yuet yun

ยืดหยุ่น

flight, a (on an airline)

thiao bin

เที่ยวบิน

flip flops / thongs See ‘slipper’

 

 

flippers (fins- used for snorkeling, diving, etc.)

tiin kop

ตีนกบ , also (from English) fin ฟิน

flirt, to

jiip

จีบ

float, to

loi

ลอย

flood N, V

naam thuam

น้ำท่วม

floor

phuehn

พื้น

flour

paehng

แป้ง (Note: the same word paehng แป้งalso meanse ‘face powder’, ‘baby powder’ etc.)

flower, a

dawk mai

ดอกไม้

flu / influenza

khai wat yai

ไข้หวัดใหญ่

fluent (to do something- e.g. speak a language- fluently)

khlawng

คล่อง

fluid / liquid

khawng lehw

ของเหลว

flute, a

khlui

ขลุ่ย

fly (insect)

ma-laehng-wan

แมลงวัน

fly, to

bin

บิน

fog

mawk

หมอก

fold, to (e.g. a piece of paper)

phap

พับ

follow along, to

taam

ตาม

follow behind, to

taam lang

ตามหลัง

fond of, to be (to like someone)

chawp

ชอบ

food

aa-haan

อาหาร (Note: the word ‘rice’ khaaw ข้าวis often colloquially used to refer to ‘food’)

foot / feet

thao

เท้า (Note: the word used for animals foot/ fit is tiin ตีน. It is extremely rude and inappropriate to use this term when referring to humans in polite, or even informal, conversation)

for

samrap

สำหรับ , also puea เพื่อ

forbid, to

haam

ห้าม

forbidden

tawng haam

ต้องห้าม , or simply haam ห้าม

force, energy

kamlang

กำลัง

force / compel, to

bangkhap

บังคับ

forecast / predict (as in weather forecast)

pha-yaa-kawn

พยากรณ์

forehead

naa phaak

หน้าผาก

foreign / overseas

taang pra-theht

ต่างประเทศ

foreigner

chaaw taangchaat

ชาวต่างชาติ . Also the common word farang ฝรั่ง . This can be an ambiguous term (meaning ‘foreigner- westerner- caucasian’) that, for some, has negative connotations. The term chaaw taangchaat ชาวต่างชาติ- noted above- does not have such connotations.

forest, jungle

paa

ป่า

for ever

ta-lawt pai

ตลอดไป

forget, to

luehm

ลืม

forgive, to

hai a-phai

ให้อภัย

forgiveness, mercy

kaan hai a-phai

การลืมให้อภัย

forgotten, to be

thuuk luehm

ถูกลืม

fork (utensil)

sawm

ส้อม

form (shape)

ruup raang

รูปร่าง

form (to fill out a form)

krawk baehp fawm

กรอกแบบฟอร์ม , or simply krawk fawm กรอกฟอร์ม

formal, official, officially

thaang kaan

ทางการ

fortress, fort

pawm

ป้อม

fortunately / luckily…

chohk dii thii…

โชคดีที่…

fortune teller

maw duu

หมอดู ; to have one’s fortune told (colloquial) duu maw ดูหมอ

forty

sii sip

สี่สิบ

forward, to go

pai khaang naa

ไปข้างหน้า

foul-mouth(ed) (to speak rudely/ coarsely)

paak raai

ปากร้าย , (slang: very rude, best left unsaid) paak maa ปากหมา

four

sii

สี่

fourteen

sip sii

สี่สิบ

fraction (a fraction of something)

seht-suan

เศษส่วน (Note: to make fractions in Thai the ‘formula’ is seht เศษ (top number), suan ส่วน (bottom number), e.g. 3/4- three quarters seht saam suan sii เศษสาม ส่วนสี่. Also see the entry under a ‘quarter’)

France (country)

pra-theht fa-rangseht

ประเทศฝรั่งเศส ; French (person) khon fa-rangseht คนฝรั่งเศส ; (language) phaa-saa fa-rangseht ภาษาฝรั่งเศส

frame (e.g. picture frame)

krawp

กรอบ

fraud

kaan kohng

การโกง ; a fraud/ fraudster khon khii kohng คนขี่โกง

free (of charge)

mai khit ngoen

ไม่คิดเงิน , (also commonly used- from English) frii ฟรี

free of commitments

mai mii khaw phuuk mat

ไม่มีข้อผูกมัด

free / independent, to be

itsara

อิสระ

freedom

itsara-phaap

อิสรภาพ

freeze, to (as with frozen food)

chaeh khaeng

แช่แข็ง

French fries / chips (from English)

fren fraai

เฟรนช์-ฟราย , or man farang thawt มันฝรังทอด

frequent

boi

บ่อย ; freguently boi-boi บ่อยๆ

fresh

sot

สด

Friday

wan suk

วันศุกร์

fried (deep fried), fry

thawt

ทอด ; stir-fry/ stir tried phat ผัด

friend

phuean

เพื่อน Note: friends phuean-phuean เพื่อนๆ ; a close friend phuean sanit เพื่อนสนิท , (colloquial/ slang) phuean sii เพื่อนซี้ . Also note the following idiomatic expressions: phuean kin เพื่อนกิน (casual, fair-weather friends) ; phuean taai เพื่อนตาย(friends who will do anything for you)

friendly, outgoing

pen kan ehng

เป็นกันแอง(This expression also means ‘take it easy, make yourself at home’)

frightened

tok jai

ตกใจ (Note: often said as toka jai)

frizzy / curly / kinked (hair)

phom yik

ผมหยิก

from

jaak

จาก : e.g. ‘what country do you come from?’ khun maa jaak pratheht arai คุณมาจากประเทศอะไร

front (in front of)

khaang naa

ข้างหน้า

frost

naam khaang khaeng

น้ำค้างแข็ง , or maeh kha-ning แม่คะนิ้ง

frown, to

kha-muat khiu

ขมวดคิ้ว

frozen

chaeh khaeng

แช่แข็ง

frugal See ‘economical’

 

 

fruit

phonla-mai

ผลไม้

fry, to See ‘fried’

 

 

fulfill (to complete something successfully)

samret

สำเร็จ

full

tem

เต็ม

full, to have eaten one’s fill

im

อิ่ม ; to be full already im laew อิ่มแล้ว

fun, to have

sa-nuk

สนุก

function / work, to

tham ngaan

ทำงาน

funds, funding, capital

thun

ทุน

funeral

ngaan sop

งานศพ

fungus / mould

chuea raa

เชื้อรา ; to be mouldy (colloquial) raa khuen ราขึ้น

funny

ta-lok

ตลก , or kham ขำ

furniture (from English)

foeh-ni-joeh

เฟอร์นิเจอร์

further, additional

phoehm toehm

เพิ่มเติม

fussy (colloquial)

rueang maak

เรื่องมาก , or (alternatively) juu jii จู้จี้

future, the

a-naa-khot

อนาคต ; in (the) future nai a-naakhot ในอนาคต