M

machine, a

khrueang jak

เครื่องจักร

mad See ‘crazy/ insane’

   

madam, ma’am (term of sddress)

maa-daam

มาดาม , maem แหม่ม

Mafia

maafia

มาเฟีย  (Note: this term is commonly used in Thailand to refer to local criminal organizations or forein gangs operating in Thailand)

magazine

waa-ra-saan

วารสาร

magic (with spells, incantations- not stage magic)

khaa-thaa aa-khom

คาถาอาคม

magistrate/ judge

phuu-phi phaak-saa

ผู้พิพากษา

magnet

maeh lek

แม่เหล็ก

mahout (elephant keeper/ handler)

khwaan chaang

ควาญช้าง

maid (female servant in a private residence)

saaw chai

สาวใช้ ; room maid (in a hotel/ private residence) maeh baan แม่บ้าน

mail, post (from English)

mehl

เมล

mail, ton

song

ส่ง

mailman/ postman

burut praisanii

บุรุษไปรษณีย์

main, most important

samkhan

สำคัญ

mainly, for the most part

suan yai

ส่วนใหญ่ , or suan maak ส่วนมาก

major/ big (something important/ significant)

yai

ใหญ่

make/ do, to

tham

ทำ

make-up (cosmetics)

khrueang sam-aang

เครื่องสำอาง

Malaysia

maalehsia

มาเลเซีย

Malaysian (people)

chaaw maalehsia

ชาวมาเลเซีย

male (human being)

chaai

ชาย ; male (animal) tua phuu ตัวผู้

mama-san (brothel keeper, female bar keeper)

mae lao

แม่เล้า  (Note: the word ‘mama-san’ is also commonly used)

man/ men

phuu chaai

ผู้ชาย

manage/ organize, to

jat-kaan

จัดการ

manager

phuu jat-kaan

ผู้จัดการ

Mandarin (official language of China)

phaa-saa jiin klaang

ภาษาจีนกลาง

mango

ma-muang

มะม่วง

mangosteen (fruit)

mang-khut

มังคุด

maniac See ‘crazy/ insane’

   

mankind/ humans/ humanity

ma-nut

มนุษย์

manners (etiquette/ behaviour)

maa-ra-yaat

มารยาท

manual (to work with one’s hands)

tham duai mueh

ทำด้วยมือ

manual (instructional book, e.g. instructions on how to operate a DVD player)

khuu mueh

คู่มือ

manufacture, to

pha-lit

ผลิต

many, much, a lot

maak

มาก

map, a

phaehn thii

แผนที่

March

mii-naakhom

มีนาคม

market

ta-laat

ตลาด  (Note: in Thailand there are markets that move from one location to another in the same town. For example on a Monday the market may be in one place, the next day somewhere else, and so on. Markets of this variety are referred to as ta-laat nat ตลาดนัด . The word nat นัด means ‘appointment’ , ‘to arrange to meet’ , ‘to set a date’)

marijuana/ marihuana

kan-chaa

กัญชา  (Note: common slang for marijuana is nuea (the normal word for ‘meat/ beef/ flesh’) เนื้อ)

married, to be

taehng-ngaan laew

แต่งงานแล้ว

marry/ get married, to

taehng-ngaan

แต่งงาน

mask, a

naa kaak

หน้ากาก

massage, to

nuat

นวด

massage (Thai traditional style)

nuat thai

นวดไทย , or nuat phaehn bohraan นวดผแนโบราณ

massage parlour (these establishments, while generally offeing normal straight massages, are primarily geared towards providing customers with sexual sevices)

aab ob nuat

อาบอบนวด

mat (e.g. a woven floor mat)

suea

เสื่อ

match/ game, a (from English)

kehm

ไม้ขีด

matches (colloquial)

mai-khiit

ไม้ขีด , (or more fully) mai-khiit-fai ไม้ขีดไฟ

material (e.g. building material)

wat-thu

วัตถุ  (Note: the syllable thu here is pronounced very short), orwatsa-du วัสดุ

matter, issue (as in ‘a matter/ issue of great importance’)

rueang

เรือง

matter (as in the common Thai expression which can be translated into English as- ‘it does’t matter’ , or ‘it’s all right, don’t worry about it’ , or ‘that’s fine’ , or also ‘my pleasure’)

mai pen rai

ไม่เป็นไร

mattress, a

thii nawn

ที่นอน

maximium/ the most

maak thii sut

มากที่สุด

May (month)

phruet-sa-phaa-khom

พฤษภาคม

may

aat ja

อาจจะ : e.g. I (male speaking) may go phom aat ja pai ผมอาจจะไป

maybe

aat ja

อาจจะ , also baang thii บางที  (which may also be translated as ‘sometimes’)

me See the entry under ‘I’

   

meal, a

mueh

มื้อ

mean, to be (stingy) (colloquial)

khii niao

ขี้หนียว , also refers to ‘cruel’ jai-raai ใจร้าย

mean, to (intend)

mii jehtta-naa

มีเจตนา

mean, to (word)

maai khwaam

หมายความ  (Note: the expression ‘What does it/ this/ do you mean is?’ is maai khwaam waa arai หมายความว่าอะไร ) Also see ‘interpret/ translate’

meaning (the ‘meaning’ of something)

khwaam mai

ความหมาย

meanwhile (in the meantime/ at the same time)

nai wehlaa diao kan

ในเวลาเดียวกัน

measure, to

wat

วัด

meat/ flesh

nuea

เนื้อ

meatball (which, in fact, may either be beef, pork, or fish)

luuk chin

ลูกชิน

mechanic

 

The general term for a skilled tradesman is  chaang ช่าง  followed by the particular area of expertise: note motor vehicle= rot รถ ; engine = khrueang เครื่อง . The full word for a motor mechanic is either  chaang rot ช่างรถ , or  chaang khrueang ช่างเครื่อง

meddle, to (interfere in someone else’s affairs)

yung

ยุ่ง

media, the (mass media, radio, television, internet etc.)

sueh muanchon

สื่อนวลชน , (colloquial) sueh สื่อ

medical

thaang kaan phaeht

ทางการแพทย์

medicine/ drug

yaa

ยา

medium (size- neither big nor small)

kha-naat klaang

ขนาดกลาง

meet, to

phop

พบ

meeting, a (e.g. a conference)

prachum

ประชุม

melodious (pleasing to the ear, a beautiful sound)

phai-ra-w

ไพเราะ , (or simply and more commonly) phra-w เพราะ

melon (i.e. fruit/ vegetebles in the melon family)

taehng

แตง : e.g. watermelon taehng moh แตงโม ; cucumber taehng kwaa แตงกวา

melt, to

la-laai

ละลาย  (the same word also means ‘dissolve’)

member (e.g. of a Club)

sa-maa-chik

สมาชิก

memory (one’s memory)

khwaam song jam

ความทรงจำ

mend/ fix/ repair, to

sawm

ซ่อม

menstruate, to (a woman’s period)

mii pra-jam duean

มีประจำเดือน (colloquial) pen men เป็นเมนส์

mentally retarted

panyaa awn

ปัญญาอ่อน

mention, to

klaaw thueng

กล่าวถึง

menu (from English)

mehnuu

เมนู , or raai-kaan aa-haan รายการอารอาหาร

merchandise (commercial products, goods)

sin-khaa

สินค้า

merely/ only

phiang

เพียง

mess, in a

rok

รก ; a messy house baan rok บ้านรก

message

khaw khwaam

ข้อความ ; SMS message (from English) es-em-es เอสเอ็มเอส

metal (colloquial)

lek

เหล็ก  (Note: this term actually means ‘iron’ or ‘steel’ ; the proper word for ‘metal’ is loh-ha โลหะ )

method (of doing something)

wi-thii

วิธี

metre/ meter (length- from English)

meht

เมตร

microwave (oven) (colloquial- from English)

wehf

เวฟ

midday

thiang wan

เที่ยงวัน

middle/ centre, the

suun klaang

ศูนย์กลาง

middle (as in middle of the day)

klaang

กลาง

midnight

thiang khuehn

เที่ยงคืน

migrate, to V

op-pha-yop

อพยพ ; a migrant N phuu op-pha-yop ผู้อพยพ

mild (not spicy)

mai phet

ไม่เผ็ด

mild (not severe- as in a storm, a protest, etc.)

mai run raehng

ไม่รุนแรง , (not strong) awn อ่อน

mile (distance- from English)

mai

ไมล์

milk

nom

นม  (also the common word for a woman’s breasts)

million

laan

ล้าน

millionaire (or a general term for a wealthy person)

seht-thii

เศรษฐี

mince, to (meat/ pork etc.)

sap

สับ

mind (i.e. the physical brain)

sa-mawng

สมอง

mind (i.e. as in one’s mind)

jit-jai

จิตใจ , or simply jai ใจ

mind, to be displeased/ offended

rang kiat

รังเกียจ , (colloquial) as in to ‘hold something against someone else/ consider something inappropriate’ tueh ถือ

mine, a (i.e. diamond mine)

mueang

เหมือง , or mueang raeh เหมืองแร่

minibus/ van, a

rot tuu

รถตู้

ministry, a (as in a government ministry)

kra-suang

กระทรวง

minor (not important)

mai samkhan

ไม่สำคัญ

minority, a (group)

chon klum noi

ชนกลุ่มน้อย

minus (-)

lop

ลบ

minute

naa thii

นาที

mirror, a

kra-jok

กระจก

miscellaneous (misc)

bet ta-let

เบ็ดเตล็ด

miser/ skinflint/ tightwad, a

khon khii niao

คนขี้เหนียว

misfortune

chohk raai

โชคร้าย

miss, to (a bus, a flight)

phlaat

พลาด

miss, to (somebody)

khit thueng

คิดถึง

Miss (title for an unmarried woman)

naang saaw

นางสาว

missing (to disappear)

haai

หาย , or haai pai หายไป

mist, fog

mawk

หมอก

mistake, a

khwaam phit

ความผิด

mistaken (to be incorrect)

phit phlaat

ผิดพลาด

mistress/ minor wife (a complex and significant area of Thai social life)

mia noi

เมียน้อย  (Note: a man’s ‘major wife’ is known colloquially as a mia luang เมียหลวง ) Also see entry under ‘wife’

misunderstand(ing)

khaojai phit

เข้าใจผิด

mix/ blend, to

pha-som

ผสม

mobile/ cell phone (also see ‘telephone’)

thoh-ra-sap mueh tueh

โทรศัพท์มือถือ , (colloquial) mueh tueh มือถือ , (or from English) moh-baai โมบาย ; smartphone (from English) sa-mart fohn สมาร์ทโฟน

mock/ make fun of

ya-w yoei

เยาะเย้ย

modern

than sa-mai

ทันสมัย

modest, simple, ordinary

tham-ma-daa

ธรรมดา

moment (instant)

chua khana

ชั่วขณะ

moment (in a moment, just a moment)

diao

เดี๋ยว (colloquial) (in a more formal environment- e.g. office/ surgery etc. a receptionist would say ‘please wait a moment’ raw sak khruu รอสักครู่)

moment ago (i.e. just a moment/ second/ minute ago)

muea kii nii

เมื่อกี้นี้

Monday

wan jan

วันจันทร์

money

ngoen

เงิน (this word also means ‘silver’), (more colloquial) tang ตังค์ (shortened from another old Thai term for ‘money’ sa-taang สตางค์ : 100 sataang = one baht); to have no money/ to be broke (slang) mai mii tang ไม่มีตังค์ , or thang taehk ถังแตก

monitor (of computer)screen

jaw

จอ

monk (a Buddhist monk)

phra

พระ

monkey

ling

ลิง

month

duean

เดือน

monument, a

anu-saa-warii

อนุสาวรีย์

mood See ‘passion’

 

(Note: ‘to be in a bad mood’ aa rom sia อารมณ์สีย )

moody/ irritable, to be

ngut-ngit

หงุดหงิด

moon

duang jan

ดวงจันทร์

morality

siin-la-tham

ศีลธรรม

more (comparative)

kwaa

กว่า : e.g. better dii kwaa ดีกว่า

more of (things)/ more than

maak kwaa

มากกว่า

more or less

mai maak kaw noi

ไม่มากก็น้อย

morning (time), the

chao

เช้า , or tawn chao ตอนเช้า

moron/ stupid person

khon ngon

คนโง่

mosque

su-rao

สุเหร่า

mosquito

yung

ยุง

most (superlative)

thii sut

ที่สุด : e.g. the most expensive phaeng thii sut แพงที่สุด

most (the most)

maak thii sut

มากที่สุด

mostly, for the most part

suan yai

ส่วนใหญ่

mother (common/ colloquial)

maeh

แม่ , (more formal) maan daa มารดา ; stepmother maeh liang แม่ เลี้ยง

mother-in-law (wife’s mother)

maeh yaai

แม่ยาย ; hasband’s mother maeh saa-mii แม่สามี

motor/ engine, a

khrueang yon

เครื่องยนต์ , or simply khrueang เครื่อง

motorcycle

maw-toeh-sai

มอเตอร์ไซค์ , (more colloquial) rot khueang รถเครื่อง (also see ‘taxi’ for ‘motorcycle taxi’)

motor vehicle (specifically ‘a car’)

rot yon

รถยนต์

mountain

phuu khao

ภูเขา

mouse/ rat (rodent)

nuu

หนู

mouse (computer- from English)

mao

เมาส์

moustache, a

nuat

หนวด

mouth

paak

ปาก

mouthwash (i.e. Listerine)

naam yaa buan paak

น้ำยาบ้วนปาก

move, to

khluean thii

เคลื่อนที่

move from one place to another (e.g. to move house)

yaai

ย้าย

movement, motion

khwaam khluean wai

ความเคลื่อนไหว

movie, a

nang

หนัง

movie house/ cinema

rohng nang

โรงหนัง

mow, cut (the lawn/ grass)

tat

ตัด

Mr (title)

naai

นาย

Mrs (title)

naang

นาง

MSG/ msg (flavour enhancer)

phong chuu rot

ผงชูรส

much, many, a lot

maak

มาก , (common colloquial) yoe เยอะ

muscle

klaam nuea

กล้ามเนื้อ

museum

phiphit-thaphan

พิพิธภัณฑ์

mushroom(s)

het

เห็ด

music

dontrii

ดนตรี

musician, a

nak don trii

นักดนตรี

Muslim

muslim

มุสลิม

must

tawng

ต้อง : e.g. (I) must go (chan) tawng pai ต้องไป

mute (unable to speak)

bai

ใบ้ ; to be mute pen bai เป็นใบ้  See ‘language’ (for ‘sign language’)

my, mine (male speaking)

khawng phom

ของผม ; (female) khawng dichan/ chan ของดิฉัน / ฉัน

Myanmar See ‘Burma’