O

oar / paddle

mai phaai

ไม้พาย

obese See ‘fat’

 

 

obey, to / to be obedient

chuea fang

เชื่อฟัง

object, thing

sing khawng

สิ่งของ

object, to (to oppose)

khat khaan

คัดค้าน

obstinate / stubborn, to be

dueh

ดื้อ

obstruct / block, to

khat khwaang

ขัดขวาง

obtain / get

dai rap

ได้รับ , or simply dai ได้

occasion / opportunity

oh-kaat

โอกาส

occasionally

pen khrang khraaw

เป็นครั้งคราว ; once in a while (colloquial) naan-naan thii นานๆ ที

occupation (profession- term often, but not always, used to refer to someone with professional qualifications)

aa-chiip

อาชีพ ; (colloquially the word for ‘work’- ngaan งาน — is used): ‘What (work) do you do? (khun) tham ngaan arai ทำงานอะไร

occur (for something to happen)

koeht kheun

เกิดขึ้น

ocean

ma-haa sa-mut

มหาสมุทร  (also see ‘sea’)

o’clock

naa li kaa

นาฬิกา  (Note: this word is used in the 24 hour system of telling the time such as in official Thai news broadcasts and more generally at sea/ by aircraft/ the military etc.: e. g. 13 naa li kaa= 1 p.m.). The everyday Thai sistem of telling the time is somewhat more complex and cannot be outlined here.

October

tu-laa-khom

ตุลาคม

odour (i. e. to smell not so good)

mii klin

มีกลิ่น

of course

naeh nawn

แน่่อน

off (to turn something off)

pit

ปิด ; turned off already pit laew ปิดแล้ว

off, to be (gone bad)

sia

เสีย ; also nao เน่า (rotten)

offend (e. g. break the law)

tham phit

ทำผิด

offend (i. e. to displease someone/ to be offensive)

tham hai mai phaw jai

ทำให้ไม่พอใจ

offer

sa-noeh

เสนอ ; suggest nae nam แนะนำ

office

thii tham ngaan

ที่ทำงาน , (also commonly- from English) awp-fit ออฟฟิศ

oficial(s) (i. e. government servants, bureaucrats)

khaa raat-cha-kaan

ข้าราชการ , or jao naa thii เจ้าหน้าที่

often

boi

บ่อย ; very often boi-boi บ่อยๆ

oil (general term for ‘oil’, and common word for petrol/ gasoline)

naam-man

น้ำมัน

oily / greasy (food)

lian

เลี่ยน : e.g. greasy food aa-haan lian อาหารเลี่ยน

ointment (from English ‘cream’)

kriim

ครีม

okay

tok-long

ตกลง (the English word OK is olso widely used oh-keh โอเค)

old (of people)

kaeh

แก่ ; an old person khon kaeh คนแก่

old (of things)

kao

เก่า

olden times, in (i. e. ‘in the past…’)

sa-mai kawn

สมัยก่อน

older broser (or sister)

phii

พี่  (Note: an important word in Thai with a far broader meaning than simply ‘older brother/ older sister’ ; it is used by a junior or younger person to mean ‘you’ when speaking to an older or higher status person in various, mainly less formal, contexts. In addition the term is also commonly used to mean ‘he/ she’ when talking about another older or higher status individual)

on (i. e. on top)

bon

บน

on (a particular date)

wan thii

วันที่

on (to turn something on)

poeht

เปิด

on board (e. g. a bus)

yuu bon…

อยู่บน …

on fire, to be

fai mai

ไฟไหม้

on foot (e. g. came [here] on foot/ walked [here])

doehn maa

เดินมา ; (e. g. went [there] on foot/ walked [there]) doehn pai เดินไป

on the whole / generally

dohy thua pai

โดยทั่วไป

on time, to be

trong weh laa

ตรงเวลา

onece (i. e. one time)

khrang nueng

ครั้งหนึ่ง ; a single time khrang diao ครั้งเดียว ; once in a while — see ‘occasionally’

one

nueng

หนึ่ง

one-way ticket

tua thiao diao

ตั๋วเที่ยวเดียว

one who, the one who (did something etc.)

khon thii…

คนที่ …

onion

hawm yai

หอมใหญ่

only

thaonan

เท่านั้น

open, to

poeht

เปิด  (same word as ‘turn on’)

opinion

khwaam hen

ความเห็น

opium

fin

ฝิ่น

opportunity / chance

oh kaat

โอกาส

oppose, to

taw taan

ต่อต้าน

opposed, to be

khaan

ค้าน ; opposition (in government) faai trong khaam ฝ่ายตรงข้าม

opposite (to be facing)

yuu trong khaam

อยู่ตรงข้าม

opposite (contrary)

trong khaam

ตรงข้าม

option / alternative

thaang lueak

ทางเลือก

optional

lueak dai

เลือกได้

or

rueh

หรือ

orange, an

som

ส้ม

orange (colour)

sii som

สีส้ม

orchid

kluai mai

กล้วยไม้

order (command)

kham sang

คำสั่ง

order (a written form for food, goods, medicine, etc.)

bai sang

ใบสั่ง

order (as in- in order/ in sequence)

taam lam dap

ตามลำดับ

order something (e. g. in a restaurant), command, to (someone to do something)

sang

สั่ง

orderly / organized, to be

pen ra-biap

เป็นระเบียบ

ordinary

tham-ma-daa

ธรรมดา : e.g. ‘ordinary person’ khon tham-ma-daa คนธรรมดา  (Note: ordinary folk/ hoseholders- both in the city and rural areas- are colloquially known by the term chaaw baan ชาวบ้าน)

organization, an

ong-kaan

องค์การ , or ong-kawn องค์กร

organize / arrange, to

jat kaan

จัดการ

origin

jut roehm ton

จุดเริ่มต้น ; source (the source of something, e.g. bootlegged DVDs) laeng แหล่ง

original (an original of something, the real thing)

tua jing

ตัวจริง , or khawng jing ของจริง ; the original of a document is ton cha-bap ต้นฉบับ

originate, come from

maa jaak

มาจาก : e.g. ‘what country do you come from?’ khun maa jaak pra-theht arai คุณมาจากประเทศะไร

ornament (for the home)

khrueang pra-dap

เครื่องประดับ

other

uehn

อื่น : e.g. ‘other person’ khon uehn คนอื่น

ought to, should

khuan

ควร

our(s)

khawng rao

ของเรา : e.g. our house baan khawng rao บ้านของเรา , (colloquial and even simpler) baan rao บ้านเรา  (Note: This is a very common idiomatic way in which Thai people refer to their own country or hometown- i.e. ‘our home’)

out (i.e. take something out- ‘a plate out of the cupboard’)

awk

ออก ; to take out/ withdraw thawn ถอน : e.g. take out a tooth/ pull a tooth out thawn fan ถอนฟัน

out- of-date / outdated / old fashioned

laa sa-mai

ล้าสมัย , (colloquial) choei เชย

outfit (matching set of clothing)

chut

ชุด

outing (to go out for fun/ pleasure)

(pai) thiao

(ไป)เที่ยว  (Note: an important Thai word- thiao — is used in a wide range of ways to refer to a pleasant/ enjoyable visit somewhere- to a friend’s house, the beach, a disco, bar, another country, etc.)

outside

khaang nawk

ข้างนอก

oval (shape)

ruup khai

รูปไข่

oven

tao op

เตาอบ

over (to be), finished, completed

set

เสร็จ

over (e.g. to turn over a fish when frying it) / around (as in to turn a car around)

klap

กลับ

overcast, cloudy

mii mehk

มีเมฆ

overdose, an (of a drug)

yaa koen kha-naat

ยาเกินขนาด

overlook (not to notice)

mawng khaam

มองข้าม

overpass (a pedestrian overpass)

sa-phaan loi

สะพานลอย

overseas

taang pra-theht

ต่างประเทศ

overtake / pass (another vehicle)

saeng

แซง

over there

thii nohn

ที่โน่น

overturned / capsized (boat)

lom

ล่ม

overturned (vehicle following an accident- on its roof)

ngaai thawng

หงายท้อง

owe, to

pen nii

เป็นหนี้

owe, on one’s (just one person), alone

khon diao

คนเดียว ; to come alone/ on one’s own maa khon diao มาคนเดียว

own, personal (belongings)

khawng suan tua

ของส่วนตัว

own, to (owner)

pen jao khawng

เป็นเจ้าของ

oxygen (from English)

awk-si-jen

ออกซิเจน

oyster (general term)

hoi

หอย ; a large succulent type of oyster hoi naang rom หอยนางรม  (Note: the word hoi is also a common slang term for a woman’s vagina)