P

pack, to (luggage)

kep khawng

เก็บของ

package

haw khawng

ห่อของ , or simply haw ห่อ

packet

haw lek

ห่อเล็ก (a small packet, or sachet, is also referred to as a sawng ซอง)

page (in a book)

naa

หน้า

pagoda / stupa (spire shaoed solid structure with no interior space, not a temple though located in temple grounds)

jeh-dii

เจดีย์

paid, to have

jaai laew

จ่ายแลว

pain / painful

jep

เจ็บ ; very painful jep maak เจ็บมาก

painkiller, a

yaa kaeh puat

ยาแก้ปวด

paint N

sii

สี  (Note: sii สีis also the word for ‘color’)

paint, to (house, furniture)

thaa sii

ทาสี

painting, a

phaap waat

ภาพวาด

pair of, a

khuu nueng

คู่หนึ่ง  (Note: one pare is nueng khuu หนึ่งคู่)

pajamas / pyjamas

chut nawn

ชุดนอน

palace (royal)

wang

วัง , or (more formally) phra-raat-cha-wang พระราชวัง

pale (as in a pale face of someone unwell or in a state of shock)

siit

ซีด : e.g. a pale face naa siit หน้าซีด

palm (of hand) See ‘sole’

 

 

pan (frying pan/ wok)

kra-tha

กระทะ  (Note: both syllables are very short)

pancake (from English; the word ‘pancake’ is widely understood)

 

 

panda (animal)

mii phaen-da

หมีแพนด้า

panorama

phaap kwaang

ภาพกว้าง

panties (female) / underpants (male)

kaang-kehng nai

กางเกใน

pants / trousers

kaang-kehng

กางเกง

papaya

ma-la-kaw

มะละกอ

paper

kra-daat

กระดาษ ; sandpaper kra-daat saai กระดาษทราย

parade / procession

kha-buan haeh

ขบวนแห่  (Note: a common event as part of cultural life, especially in rural Thailand)

paradise / heaven

sa-wan

สวรรค์

parallel, to be

kha-naan

ขนาน

paralysis / to be paralyzed

am-ma-phaat

อัมพาต

parcel, a

haw

ห่อ , or haw phat-sa-du ห่อพัสดุ

pardon me? what did you say? (a most useful expression)

arai na

อะไรนะ

parents

phaw maeh

พ่อแม่

park (a public park/ garden)

suan saa-thaa ra-na

สวนสาธารณะ

park, to (car)

jawt rot

จอดรถ

parliament

rat-tha-sa-phaa

รัฐสภา

parrot, a

nok kaew

นกแก้ว ; parrot fish (common in southern Thailand) plaa nok kaew ปลานกแก้ว

part, a (of something/ not the whole)

suan

ส่วน ; for the most part/ the majority suan maak ส่วนมาก ; a part/ one part (of something) suan nueng ส่วนหนึ่ง

part, spare part (of car/ machine)

a-lai

อะไหล่

participate, to

mii suan ruam

มีส่วนร่วน

particular, particularly, especially

dohy cha pha-w

โดยเฉพาะ

partner (in business)

hun suan

หุ้นส่วน

partner (spose)

khuu somrot

คู่สมรส

party (birthday party etc.)

ngaan

งาน  (Note: the same word also means the opposite- ‘work’)

party (political)

phak

พรรค ; political party phak kaan mueang พรรคการเมือง

pass, go past

phaan

ผ่าน

pass, to (exam)

sawp phaan

สอบผ่าน  (Note: to fail an exam is sawp tok สอบตก)

passenger

phuu dohy saan

ผู้โดยสาร

passion / mood (with feeling- this term can be used in either a positive or negative sense. Note: it also has ‘sexual’ overtones)

aa-rom

อารมณ์ ; passionate mii aa-rom maak อารมณ์มาก

passionfruit (not particularly common in Thailand)

sao-wa-rot

เสาวรส

passport

nangsueh doehn thaang

หนังสือเดินทาง , (colloquial) (from English) paat-sa-pawt พาสปอร์ต

password / pin number

ra-hat

รหัส

past, former

a-diit

อดีต ; in the past nai a-diit ในอดีต

pastime / hobby

ngaan a-direhk

งานอดิเรก

patient (the ability to wait / endure) / to have patience

ot thon

อตทน

patient (sick person in hospital)

khon khai

คนไข้

patron (client/ customer)

luuk khaa

ลูกค้า

pattern, desine, style

baehp

แบบ

patterned (i.e. to have a pattern- material, etc.)

mii laai

มีลาย

pavilion (common in Thailand- an airy, open structure where one can sit and relax)

saa-laa

ศาลา

pawn, to

jam-nam

จำนำ ; a pawnshop rohng jam-nam โรงจำนำ

pay, to

jaai

จ่าย ; to pay a bill jaai bin จ่ายบิน (Note: the word bin บิน is from English as is the word chek เช็ค given below). In higher class restaurants to ask to ‘pay the bill’ it is usual to say chek bin เช็คบิน . On the other hand when paying for a meal at astreet stall, or at an ordinary cheap restaurant it is usual to say kep tang duai เก็บตังค์ด้วย

pay attention to / concentrate (on something)

ao jai sai

เอาใจใส่ , tang-jai ตั้งใจ

pay off (a debt)

chai nii

ใช้หนี้

payment, a

jaai ngoen

จ่ายเงิน

peace (not war)

santi-phaap

สันติภาพ

peaceful, to be

sa-ngop

สงบ

peak, summit

yawt

ยอด  (Note: common colloquiql usage- the word is used when cheking the balance of credit on one’s mobile/ cell phone. The expression for ‘the balance’ in such a case is yawt ngoen ยอดเงิน)

peanut

thua li-song

ถั่วลิสง

pearl

khai muk

ไข่มุก

pea(s)

thua

ถั่ว

peasant (peasant farmer/ rice farmer)

chaaw naa

ชาวนา

pedestrian crossing

thaang maa laai

ทางม้าลาย  (Note: maa laai ม้าลาย means ‘zebra’)

pee / piss / urinate N, V (colloquial)

yiao

เยี่ยว , or chii ฉี่

peel, to (a piece of fruit)

pawk

ปอก

pen, a

paak-kaa

ปอกกา

pencil, a

din-saw

ดินสอ

penis (colloquial; extremely vulgar- equivalent of the English ‘cock/ dick/ prick’)

khuai

ควย , (colloquial; but significantly less vulgar- the equivalent of something like ‘willy’) juu จู๋

pension, a (government payment to retired workers)

bia bam-naan

เบี้ยบำนาญ , or simply bam-naan บำนาญ

people / person

khon

คน , (more broadly as in) the people/ public pra-chaa-chon ประชาชน

pepper (i.e. black pepper)

phrik thai

พริกไทย

pepper (chili pepper)

phrik

พริก

percent/ percentage (from English)

poeh-sen

เปอร์เซ็นต์

perfect

som-buun

สมบูรญ์ , or  dii loeht ดีเลิศ

perform, to (work/ do work) (formal)

patibat ngaan

ปฏิบัติจาน  (Note: the word ‘do’ tham is colloquially used- e.g. ‘perform work/ do work/ work’ tham ngaan ทำงาน)

perfume

naam hawm

นำหอม

perhaps, maybe

aat ja

อาจจะ , (a common alternative is) baang thii บางที

period (full stop)

jop

จบ

period (menstrual)

pra-jam duean

ประจำเดือน , (colloquial) (from English- menstruation) men เมนส์ ; to be having one’s period pen men เป็นเมนส์

period (of time)

raya wehlaa

ระยะเวลา

permanent, to be

thaa-wawn

ถาวร

permit, a

bai a-nu-yaat

ใบอนุญาต

permit / allow, to

a-nu-yaat

อนุญาต

person, a

khon

คน

personality

buk-kha-lik-ka-phaap

บุคลิกภาพ

perspire / sweat, to

nguea awk

เหงื่อออก

pet (animal)

sat liang

สัตว์เลี้ยง

petrol / gasoline

naam man

น้ำมัน

petrol station See ‘gasoline/ gas’

 

 

pharmacy, drugstore, chemist

raan khaai yaa

ร้านขายยา

Philippines

fi lip-pin

ฟิลิปปินส์

phlegm (mucous)

sem-ha

เสมหะ

phone See ‘telephone’

 

 

photocopy, a

sam-nao

สำเนา

photocopy, to

thaai sam-nao

ถ่ายสำเนา

photograph

ruup thaai

รูปถ่าย

photograph, to

thaai ruup

ถ่ายรูป

pick, choose

lueak

เลือก

pick up, to (e.g. to pick someone up from the airport)

rap

รับ

pickpocket, a

kha-mohy luang kra-pao

ขโมยล้วงกระเป๋า

pickpocket, to

luang kra-pao

ล้วงกระเป๋า

picky See ‘fussy’

 

 

picture (general term used for both photographic and non photographic images)

ruup phaap

หนัง

picture (general term used for both photographic and non-fotographic images)

ruup phaap

รับภาพ

piece, portion, section

tawn

ตอน  (Note: commonly used in ‘time expressions’: e.g. tawn chao ตอนเช้า ‘[in] the morning’, tawn yen ตอนเย็น’[in] the evening’)

piece (a piece or item)

chin

ชิ้น

pierce, penetrate

thim

ทิ่ม

pig, a

muu

หมู

pigeon

nok phi-raap

นกพิราบ

pigtail (hairstyle)

haang pia

หางเปิย ; ponytail haang maa หางม้า

pile, a (e.g. a pile of rubbish)

kawng

กอง

pill(s)

met yaa

เม็ดยา

pillion (to ride- i.e. sit behind the rider on a motorcycle) (colloquial)

sawn thaai

ซ้อนท้าย

pillow / cushion, a

mawn

หมอน

pimp, procurer (slang)

maeng-daa

แมงดา

pimple(s) See ‘acne’

 

 

pin number / PIN See ‘password’

 

 

pinch (e.g. to pinch someone on the arm)

yik

หยิก

pineapple

sap-pa-rot

สับปะรด

pink

sii chomphuu

สีชมพู

pitcher, jug

yuak

เหยือก

pity (to feel pity/ sorry for someone)

naa songsaan 

น่าสงสาร

place, a

thii

ที่ (used in conjunction with the name of a particular place, e.g. at home thii baan ที่บ้าน ; at a/ the store thii raan ที่ร้าน . Or it can be used as follows: ‘He has a place’ [this could refer to a home/ a piece of land, etc.] khao mii thii เขามีที่)

place / put (on)

waang

วาง

plain (clothing- not fancy)

riap

เรียบ

plain (level ground)

thii raap

ที่ราบ

plan, a (from English) N

phaehn

แผน

plan, to

waang phaehn

วางแผน

plane, a

khrueang bin

เครื่องบิน

plant, a (general term covering everything from a small plant to a large tree)

ton mai

ต้นไม้

plant, to

pluuk

ปลูก

plastic (from English; pronounced either)

plaat-satik or plaastik

พลาสติก

plastic or cosmetic surgery

san-la-ya-kam

ศัลยกรรม  (in colloquial speech often pronounced san-ya-kam )

plate, a

jaan

จาน

play, to

len

เล่น

playful, to be

khii len

ขี้เล่น

plead, to

awn wawn

อ้อนวอน

plead, to (in court- present one’s side of a case)

hai kaan

ให้การ

pleasant (in the sense of a ‘pleasant atmosphere’- somewhere where one feels ‘relaxed and comfortable’)

sa-baai jai

สบายใจ

please (go ahead- ‘come in’, ‘sit down’ etc.)

choehn

เชิญ

please (request for help)

chuai

ช่วย

please (request for something)

khaw

ขอ

please (to please someone/ attend to someone’s needs/ wishes)

ao jai sai

เอาใจใส่ , or simply ao jai เอาใจ

pleased, to be

dii jai

ดีใจ

pleasing, to be (to hit the spot)

thuuk jai

ถูกใจ ; (colloquial; to be pleasing in the sense of) meeting all one’s ‘requirements’, or ‘specifications’ thuuk sa-pek  (Note: the word here sa-pek ถูกสเป็ก is from English)

pleasure

khwaam suk

ความสุข

plenty (a lot)

maak maai

มากมาย

plug (bath)

plak

ปลั๊ก

plug (electric)

plak fai

ปลั๊กไฟ

plus (as in ‘2 plus 2’, or ‘the price of the ticket, plus the hotel, plus the rental car’)

buak

บวก

pocket (also the word for ‘bag’ as in ‘suitcase’ or ‘overnight travel bag’, etc.)

kra-pao

กระเป๋า

point / dot, a

jut

จุด

point (out), to

chii

ชี้

poison

yaa phit

ยาพิษ ; a poisonous snake nguu mii phit งูมีพิษ

police

tam-ruat

ตำรวจ , (slang) cha-laam bok ฉลามบก

police station

sa-thaa-nii tamruat

สถานีตำรวจ , (colloquial) rohng phak โรงพัก

policy (i.e. government policy, the policy of a company)

na-yoh-baai

นโยบาย

polish, to

khat ngao

ขัดเงา , or simply khat ขัด

politics

kaan mueang

การเมือง ; to be involved in politics len kaan mueang เล่นการเมือง ; a politician nak kaan mueang นักการเมือง

polite, to be

su-phaap

สุภาพ

poor, to be

jon

จน

ponytail (hairstyle) See ‘pigtail’

 

 

popular

pen thii niyom

เป็นที่นิยม

population (i.e. ‘what is the population of Thailand?’)

pra-chaakawn

ประชากร

porch / verandah

ra-biang

ระเบียง

pork

nuea muu

เนื้อหมู

pornographic / porno / porn (abbreviated from English; colloquial)

poh

โป๊ ; a pornographic film/ DVD etc. nang poh หนังโป๊ ; a pornographic magazine/ book, etc. nangsueh poh หนังสือโป๊  (Note: the word poh is also commonly used to describe someone who is scantily dressed or revealing more skin/ flesh than appropriate in public)

port / wharf / habour

thaa ruea

ท่าเรือ

portion, serve

thii

ที่ ; (e.g. in a restaurant when ordering) ‘two cups of coffee’ kaa-faeh sawng thii กาแฟสองที่

pose, to (to pose for the camera/ strike a pose)

waang thaa

วางท่า

position (in a organization)

tam-naeng

ตำแหน่ง ; position/ posture (a bodily position- e.g. yoga posture) thaa ท่า

possess, to

pen jao khawng

เป็นเจ้าของ

possessions

sombat

สมบัติ , (colloquial) khaaw khawng ข้าวของ , or sing khawng สิ่งของ

possible

pen pai dai

เป็นไปได้ (Note: ‘impossible’ is pen pai mai dai เป็นไปไม่ได้)

possibly See ‘perhaps/ maybe’

 

 

post, pole, column

sao

เสา

post, mail

jot-maai

จดหมาย

postcard

prai-sa-nii-ya-bat

ไปรษณียบัตร , or (from English) poht-sa-kaat โปสการ์ด

post office

prai-sa-nii

ไปรษณีย์

postpone, to

luean

เสื่อน

postponed, delayed

luean weh-laa

เสื่อนเวลา

posture See ‘position’

 

 

pot, a (for cooking)

maw

หม้อ  (Note: also used as a slang term for ‘vagina’)

potato

man farang

มันฝรั่ง , or simply man มัน

poultry (i.e. chicken)

kai

ไก่

pour, to (a drink)

rin

ริน ; to pour water or some other liquid over something raat ราด (Note: this word is used, for example, when food, such as curry, is served over/ on top of rice- so, rather than having two dishes- one of rice and one of curry/ or a stir-fry — there is but one dish [often translated in a menu] as raat khaaw ราดข้าว )

poverty (also see ‘hardship’)

khwaam yaak jon

ความยากจน

power

am-naat

อำนาจ

powerful

mii am-naat

มีอำนาจ

practice, to

fuek hat

ฝึกหัด , or simply just fuek ฝึก

praise (colloquial)

chom

ชม  (the same word is also translated as ‘admire’)

praise / extol, to

yok yawng

ยกย่อง

pram / stroller (fer a baby/ young child)

rot khen dek

รถเข็นเด็ก

prawn / shrimp

kung

กุ้ง

pray, to (Buddhist style)

suat mon

สวดมนต์

pray, to (Christian style)

a-thit-thaan

อธิษฐาน

prayer, a

bot suat mon

บทสวดมนต์

precious / valuable

mii khaa

มีค่า

predict See ‘forecast’

 

 

prefer, to

chawp maak kwaa

ชอบมากกว่า

pregnant

thawng

ท้อง  (Note: same word as ‘stomach’)

prejudice

a-kha-ti

อคติ , (colloquial) ‘to look down on someone’ duu thuuk ดูถูก

prepare, make ready

triam

เตรียม

prepared / ready, to be (to do something)

phrawm

พร้อม

prescription, a (from a doctor)

bai sang yaa

ใบสั่งยา

present (gift)

khawng khwan

ของขวัญ

present, to (a formal request, ideas- in a formal context)

sa-noeh

เสนอ

present moment, at the

kha-na ni

ขณะนี้

presently, nowadays (formal- for colloquial see ‘now’)

pat-ju-ban-ni

ปัจจุบันนี้

president (of a republic)

pra-thaa-na thip-baw-dii

ประธานาธิบดี

press, to

kot

กด

pressure

khwaam kot dan

ความกดดัน  Also see ‘blood pressure’

pretend, to

klaehng

แกล้ง  (Note: this is an interesting Thai word that also means ‘to do something to someone else out of spite or malice’, ‘to annoy or tease’)

pretty (of places, things)

suai

สวย

pretty, cute

naa rak

น่ารัก

prevent, to

pawng kan

ป้องกัน

previous / before

kawn

ก่อน : e.g. to come/ arrive before someone else maa kawn มาก่อน ; previously taeh kawn แต่ก่อน

price

raakhaa

ราคา

pride / dignity

sak-sii

ศักดิ์ศรี

priest (Christian)

baat luang

บาทหลวง

primary school

rohng rian pra-thom

โรงเรียนประถน ; primary (school) education prathom seuk-saa ประถนศึกษา

prime minister

naayok rat-tha-montrii

นายกรัฐมนตรี

prince

jao chaai

เจ้าชาย

princess

jao ying

เจ้าหญิง

print, to

phim

พิมพ์  (Note: the English word ‘print’ is now widely used- e.g. print a document/ photograph etc.) prin ปริ๊นท์

prison (colloquial)

khuk

คุก ; to be imprisoned/ jalled tit khuk ติคุก

prisoner

nak thoht

นักโทษ

private (not public)

suan tua

ส่วนตัว

prize / reward, a

raang-wan

รางวัล

probably See ‘perhaps’

 

 

problem

pan-haa

ปัญหา , (colloquial) ‘no problem(s)/ no worries’ mai mii pan-haa ไม่มีปัญหา

procession See ‘perade’

 

 

produce / manufacture, to

pha-lit

ผลิต

profession

aa-chiip

อาชีพ ; a professional mueh aa-chiip มือออาชีพ

professor

saat-traa-jaan

ศาสตราจารย์

profit (on the sale of something)

kam-rai

กำไร

profound (to have a deep meaning)

leuk-seung

ลึกซึ้ง , or (more colloquially simply) seung ซึ้ง

program (e.g. television program, list of items- also see ‘menu’)

raai-kaan

รายการ

prohibit See ‘forbid’, ‘forbidden’

 

 

project, a

khrohng-kaan

โครงการ

promise, to

sanyaa

สัญญา  (Note: used as a noun this word means a ‘contract’)

pronounce, to

awk siang

ออกเสียง

proof / evidence

lak-thaan

หลักฐาน

propaganda See ‘advertise’

 

 

property

sap-sin

ทรัพย์สิน  Also see ‘possessions’

prosper (develop)

ja-roehn

เจริญ ; progress (in the sense of development to more complex, advanced society) khwaam ja-roehn ความเจริญ

prosper (to do well)

ram-ruai

ร่ำรวย

prostitute

soh-pheh-nii

โสเภณี  ; also see ‘hooker’

protest, to

pra-thuang

ประท้วง  (Note: the syllable pra is very short) ; a ‘protest march’ is doehn pra-thuang เดินประท้วง

proud, to be

phuum-jai

ภูมิใจ

prove, to

phi-suut

พิสูจน์

province (administrative unit; there are presently 76 provinces in Thailand outside the Bangkok area)

jang-wat

จังหวัด

prude / prudish — a ‘fuddy-duddy’ (i.e. to be opposed to liberal social ideas/ behaviour)

chao ra-biap

เจ้าระเบียบ

psychiatrist

jit-ta-phaet

จิตแพทย์

pub (from English)

phap

ผับ

public hair / pubes (vulgar)

moi

หมอย

public

saa-thaa ra-na

สาธารณะ ; a public place thii saa-thaa ra-na ที่สาธารณะ

public relations

pra-chaa sam-phan

ประชาสัมพันธ์  (Note: the same term is used for both an ‘information booth/ tourist information’ and ‘reseption’ in a hotel)

publish, to

phim

พิมพ์

pull, to

dueng

ดึง

pump, to V

suup

สูบ ; a pump N khrueang suup เครื่องสูบ  (Note: the word suup also used to mean ‘smoke’ as in ‘smoke a cigarette’ suup burii สูบบุรี่)

punch (as in to ‘punch’ someone)

toi

ต่ย , or chok ชก

punctual / on time

trong weh-laa

ตรงเวลา

punish, to

long thoht

ลงโทษ

pupil / student

nak rian

นักเรียน

pure / innocent

bawri-sut

บริสุทธิ์

purple

sii muang

สีม่วง

purpose (i.e. ‘the purpose is to increase literacy’)

jut mung maai

จุดมุ่งหมาย

purse (for money)

kra-pao ngoen

กระเป๋าเงิน

pus (in a wound)

nawng

หนอง

push, to

phlak

ผลัก , or dan ดัน

put, plase (as in ‘put it on the table’)

waang

วาง

put off, delay, postpone

luean

เลื่อน

put on (clothes)

sai

ใส่

puzzled / confused, to be

ngong

งง

pyjamas See ‘pajamas’