W

wages

khaa jaang

ค่าจ้าง Also see ‘salary’

waist (of the body)

eh-o

เอว

wait for, to

raw

รอ

waiter/ waitress, a (colloquial)

dek soehp

เด็กเสิร์ฟ

wake someone up, to

pluk

ปลุก

wake up, to

tuehn

ตื่น

walk, to

doehn

เดิน

walking distance (within)

doehn pai dai

เดินไปได้

wall (i.e. a stone/ solid wall)

kam-phaehng

กำแพง ; wall (internal wall of a house) pha-nang ผนัง

wallet

kra-pao sa-taang

กระเป๋าสตางค์ , or (more colloquially) kra-pao tang กระเป๋าตังค์

want, to (formal) with the sense of ‘need’

tawng kaan

ต้องการ , or (colloquial) more like the sense of ‘wanting’ something yaak อยาก

war

song-khraam

สงคราน

war, to make

tham song-khraam

ทำสงคราน

warm, to V

un

อุ่น (also for something (e.g. food) to be warm)

warmth (the feeling of ‘warmth’)

op un

อบอุ่น

warn, to

tuean

เตือน

warning

kham fuean

คำเตือน

wash, to (objects- e.g. car, windows, etc. but also to wash the face, hands, feet)

laang

ล้าง

wash the dishes

laang jaan

ล้างจาน ; wash clothes sak phaa ซักผ้า ; to wash hairsa phom สระผม

wart, a

huut

หูด

watch (wristwatch; also ‘clock’)

naa-li-kaa

นาฬิกา

watch, to (show, movie)

duu

ดู

watch/ stare, to

mawng

มอง

watch over, guard

fao

เฝ้า

water

naam

น้ำ

water buffalo

khwaai

ควาย

waterfall

naam tok

น้ำาตก

watermelon

taehng moh

แตงโม

waterproof, to be

kan naam

กันน้ำ

water-ski

sa-kii naam

สกีน้ำ

wave (in the sea)

khluehn

คลื่น

wave, to (hand)

bohk mueh

โบกมือ

wax

khii phueng

ขี้ผึ้ง ; ear wax khii huu ขี้หู

way (i.e. the way to get somewhere)

thaang

ทาง ; ‘which way do you go?’ pai thaang nai ไปทางไหน

way/ method (of doing something)

wi-thii

วิธี

way: by way of (e.g. bus/ train etc.)

dohy

โดย

way in, the

thaang khao

ทางเข้า

way out/ exit, the

thaang awk

ทางออก

we, us

rao

เรา

weak, to be (of a person)

awn aeh

อ่อนแอ

wealthy

mang khang

มั่งคั่ง , or simply ‘rich’ ruai รวย

weapon

aa-wut

อาวุธ

wear, to

sai

ใส่

weary

nueai

เหนื่อย

weather

aa-kaat

อากาศ

weave, to (cloth etc.)

thaw

ทอ

weaving

kaan thaw

การทอ

website (from English)

wep sai

เว็บไซต์

wedding

ngaan taeng-ngaan

งานแต่งงาน

Wednesday

wan phut

วันพุธ

weed (i.e. a weed in the garden)

wat-cha-phuet

วัชพืช

week (formal)

sap-daa

สัปดาห์ , (more commonly) aa-thit อาทิตย์

weekend, the

wan sut sap-daa

วันสุดสัปดาห์ , (colloquial) sao aa-thit

weekly

thuk aa-thit

ทุกอาทิตย์

weep/ cry, to

rawng hai

ร้องไห้

weigh, to

chaang

ชั่ง ; to weigh yourself/ for someone to weigh themselves chang naam-nak ชั่งน้ำหนัก

weight

naam-nak

น้ำหนัก

weight, to gain

naam-nak khuen

น้ำหนักขึ้น , (colloquial) uan khuen อ้วนขึ้น

weight, to lose

lot naam-nak

ลดน้ำหนัก

welcome!

yin-dii tawn rap

ยินดีต้อนรับ

welcome, to (to welcome someone)

tawn rap

ต้อนรับ

well (as in ‘do something well’)

dii

ดี

well (for water)

baw naam baa-daan

บ่อน้ำบาดาล , or simply baw naam บ่อน้ำ

well-behaved, to be

tham tua dii

ทำตัวดี

well-cooked/ well-done, to be

suk

สุก

well done!

dii maak

ดีมาก

well-mannered

maa-ra-yaat dii

มารยาทดี

well off/ wealthy, to be

ruai

รวย

west (direction)

ta-wan tok

ตะวันตก

Westerner

chaaw tawan tok

ชาวตะวันตก

wet, to be

piak

เปียก

whale

plaa waan

ปลาวาฬ

what? (or which?)

arai

อะไร (Note: unlike English, ‘what?’ in Thai comes at the end of a sentence. For example- ‘what’s your name’ khun chueh arai คุณชื่ออะไร ; ‘what colour is it? sii arai สีอะไร , or ‘what’s your telephone number?’ thoh-ra-sap boeh arai โทรศัพท์เบอร์อะไร )

what for?

phuea arai

เพื่ออะไร

what kind of ?

cha-nit nai

ชนิดไหน , (more colloquial) baehp nai แบบไหน

what time is it?

kii mohng laew

กี่โมงแล้ว

wheel, a

law

ล้อ

when?

muea-rai

เมื่อไหร่ (usually used at the end of a sentence): e.g. ‘when are you going?’khun ja pai muearai คุณจะไปเมื่อไหร่

whenever (as in the expression: ‘whenever you like’ or ‘any time at all’)

muea-rai kaw dai

เมื่อไหร่ก็ได้

where?

thii nai

ที่ไหน (usually used at the end of a sentence): e.g. ‘where is she?’ khao yuu thii nai เขาอยู่ที่ไหน

where to?

pai thii nai

ไปที่ไหน

which?

nai

ไหน (usually used at the end of a sentence): e.g. ‘which person?’ khon nai คนไหน

while/ during

nai kha-na thii…

ในขณะที่

whisper, to

kra-sip

กระซิบ

whistle, to

phiu paak

ผิวปาก

white

sii khaaw

สีขาว

who?

khrai

ใคร

whole, all of

thang mot

ทั้งหมด

whole (e.g. a set to be whole/ complete)

khrop

ครบ

wholesale (price)

khaai song

ขายส่ง (Note: retail price is khaai pliik ขายปลีก )

why?

tham-mai

ทำไม (generally used, in contrast to English, at the end of a sentence)

wicked/ evil, to be

raai

ร้าย

wide

kwaang

กว้าง

width

khwaam kwaang

ความกว้าง

widow

maeh maai

แม่ม่าย

widowed, to be

pen maai

เป็นม่าย

widower

phaw maai

พ่อม่าย

wife (formal/ polite)

phan-ra-yaa

ภรรยา , (common colloquial) mia เมีย

Wifi/ wifi (from English)

wai-fai

วายฟาย

wig, a (from English)

wik

วิก

wild (of animals)

paa

ป่า : e.g. wildcat maew paa แมวป่า

will/ shall (common marker of future tense)

ja

จะ

win, to V

cha-na

ชนะ ; (a/ the) winner N phuu cha-na ผู้ชนะ

wind (a breeze and stronger)

lom

ลม

window (in house)

naa taang

หน้าต่าง

wine (from English)

waai

ไวน์

wing (of a bird)

piik

ปีก

wink, to

ka-phrip taa

กะพริบตา

winter (in Thailand the ‘cool season’- Nov- Jan)

naaw naow

หน้าหนาว

wipe, to

chet

เช็ด

wire

luat

ลวด ; an electrical wire saai fai สายไฟ

wise

cha-laat

ฉลาด

wish/ hope, to

wang

หวัง ; to wish or hope for… wang waa… หวังว่า

witch, a

maeh mot

แม่มด

with

kap

กับ

withdraw/ take out (money from a bank/ a tooth etc.)

thawn

ถอน

with pleasure

duai khwaam yin-dii

ดัวยความยินดี

within reason/ limits

phaai nai khaw jamkat

ภายในข้อจำกัด

without

praat-sa-jaak

ปราศจาก , or dohy mai mii โดยไม่มี

witness, a

pha-yaan

พยาน ; to witness hen pen pha-yaan เห็นเป็นพยาน

wobble, to (as in ‘to walk with a wobble’)

soh seh

โซเซ

woman, a

phuu ying

ผู้หญิง

womanizer (philanderer, cassanova)

jao chuu

เจ้าชู้

wonderful

naa pra-laat jai

น่าประหลาดใจ

wood/ timber

mai

ไม้

wooden (i.e. made from wood)

tham duai mai

ทำดัวยไม้ , or tham jaak mai ทำจากไม้

wool (from a sheep)

khon kae

ขนแกะ

word, a

kham

คำ

work/ occupation

aa-chiip

อาชีพ , (more colloquial) ngaan งวน

work, to

tham ngaan

ทำงวน

work (e.g. for a piece of machinery, etc. to function)

tham ngaan

ทำงวน (Note: the English word ‘work’ is also commonly used in this sense but with a slightly ‘Thai- ified’ pronunciation)

world

lohk

โลก

worm (general term for ‘wormlike’ creatures)

nawn

หนอน ; earthworm sai duean ไส้เดือน

worn out, tired

nueai

เหนื่อย ; (colloquial) to have ‘no more energy’ mot raehng หมดแรง

worn out/ torn (clothes etc.)

khaat

ขาด (Note: this term is also used to refer to something that is ‘lacking’ or ‘missing’- from a dish of food/ a part from a machine, etc.)

worn out/ broken/ unrepairable (machine)

phang

พัง

worry, to (about somewpone)

pen huang

เป็นห่วง ; to feel worried, be anxious kang-won กังวล

worse, to get (e.g. a medical condition)

yaeh long

แย่ลง

worship, to

buu-chaa

บูชา

worst, the

yaeh thii sut

แย่ที่สุด

worth, to have

mii khaa

มีค่า

worthless, to be

rai khaa

ไร้ค่า

worthwhile/ to be worth it (i.e. value for money)

khum khaa

คุ้มค่า , or simply khum คุ้ม

wound, a

baat phlaeh

บาดแผล , or simply phlaeh แผล

wrap, to

haw

ห่อ

wreck, to See ‘destroy’

wrist

khaw mueh

ข้อมือ

write, to

khian

เขียน

writer

nak khian

นักเขียน

wrong (incorrect)

phit

ผิด

wrong (mistaken)

khaojai phit

เข้าใจผิด

wrong (morally)

tham phit

ทำผิด